Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Dźwigi Anteny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.Towarowej 2, 44-338 Jastrzębie-Zdrój, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000100222,

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres; PW Dźwigi Anteny Sp.zo.o. 44-338 Jastrzębie-Zdrój, ul.Towarowa 2 lub email: dzwigi.anteny@wp.pl

II. Państwa dane osobowe są przetwarzane:

1. w celu zawarcia umowy:

a) świadczenia na rzecz Klienta usług konserwacji, naprawy, remontów

na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą ( podstawa z art.6 ust. 1 lit. b RODO);

2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);

3. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach-będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu ( podstawa art.6 ust.1 lit.f RODO);

4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust.1 lit.f RODO)

5. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług ( podstawa z art. 6 ust.1 lit.f RODO);

6. w celu udzielania odpowiedzi na pytanie w przypadku zapytania ogólnego lub ofertowego za pomocą formularza ofertowego celem dostarczenia treści informacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądania zainteresowanych osób;

8. w celu rekrutacji przyszłych pracowników w zakresie zgodnym z art.22 Kodeksu Pracy – podstawa z art.6 ust.1 lit.c RODO

III. Dane osobowe będą przechowywane przez:

1. wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową czyli przez okres umowy + 5 lat, w tym czas umowy to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowe 5 lat od rozwiązania umowy z uwagi na brzmienie art.74 ust.2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości.

2. jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 90 dni od złożenia Państwu przez nas oferty, Wasze dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie przechowujemy przez okres negocjowania umowy do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym ostatni raz z nami Państwo się kontaktowali w sprawie jej zawarcia.

3. jakiekolwiek dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody.

4. wynikające z potrzeb rekrutacji – do okresu zakończenia tej rekrutacji +1 rok w przypadku ewentualnej przyszłej rekrutacji.

IV. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc usługi.

V. Udostępnianie Państwa danych osobowych na zlecenie Administratora następuje do podwykonawców (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5. prawo do przenoszenia danych;

6. prawo wycofania udzielonej zgody co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

VI. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy lub do udzielenia odpowiedzi na zapytania.

VII. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.

VIII. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystywaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

IX. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

X. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.